Cảnh giác với các tin nhắn, thư hay cuộc gọi đáng ngờ hỏi về các thông tin các nhân của bạn.


Tại Grab, chúng tôi luôn tôn trọng chính sách bảo mật và nỗ lực để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn cũng như Khách hàng. Vì vậy, Grab chỉ yêu cầu cung cấp thông tin khi cần xác minh chủ tài khoản và sẽ không bao giờ hỏi bạn về các thông tin đăng nhập vào tài khoản Grab Driver.

Nếu bạn nhận được bất kỳ thư điện tử (email), tin nhắn hay cuộc gọi nào mà bạn cho là đáng ngờ, Grab khuyên bạn nên làm theo các nguyên tắc sau đây
Không

Không trả lời, nhấn vào hay mở các tâp tin hoặc liên kết trong các thư điện tử hoặc tin nhắn hỏi bạn về thông tin đăng nhập, dù nó có từ nguồn nào đi nữa.

Ngoài bạn ra, không ai được truy cập vào tài khoản của bạn.

Kiểm tra

Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở https://www.grab.com hoặc ứng dụng Tài xế Grab. của mình

Nếu bạn nghi ngại về tính xác thực của các thư, cuộc gọi hay tin nhắn mà mình nhận được, bạn luôn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chúng tôi.

Thông báo

Nếu bạn chứng kiến hoặc nghe được điều gì đáng nghi ngại đối với tài khoản Grab Tài xế của mình, vui lòng thông báo ngay cho Grab để bảo vệ chặt hơn tài khoản của mình.