Get rewarded when you rate and review: Terms & Conditions

 

 • Campaign is only valid from 1st April 2024 (00:00) to 30th June 2024 (23:59).

  • Campaign will end when the period ends, or when the available GrabRewards points inventory runs out, whichever earlier.

 • To qualify for the GrabRewards points, users need to complete the corresponding actions:

  • 10 points for when the user gives a rating

  • 30 points for when the user adds a photo

  • 20 points for when the user writes a review

 • GrabRewards points rewarded in this campaign will not count towards tier qualification.

 • Grab reserves the sole and absolute right to alter, extend or terminate the campaign, or amend the terms and conditions at its sole discretion, at any time without giving prior notice, or compensation in cash or in kind.

 • Grab reserves the sole and absolute right to retract points awarded, disqualify, or reject any submission deemed ineligible for the campaign, be it under these terms and conditions or having engaged in conduct that Grab considers inappropriate or unacceptable.

 • Grab’s decisions in any matter in relation to the campaign shall be final and conclusive. Grab shall not be liable for any claims by you or third-party claims or losses of any nature, including but not limited to, loss of profits, expectation loss, punitive, indirect, special, incidental, or consequential damages or for other damages and any related claims of any nature, including direct, indirect, third-part, consequential or other damages resulting from or in connection with this campaign.

 • All GrabRewards points must be utilized within the stipulated expiry. Any points not utilized by the expiry may be forfeited, and no claims whatsoever for payment or compensation shall be entertained.

 • Unless otherwise provided, all rewards are non-transferable and non-exchangeable for cash/credit in kind.

 
 
 • Chương trình chỉ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2024 (00:00) đến ngày hết 30 tháng 6 năm 2024 (23:59).

  • Chương trình sẽ kết thúc khi kết thúc thời gian hoặc khi hết số lượng điểm GrabRewards áp dụng, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

 • Để đủ điều kiện nhận điểm GrabRewards, người dùng cần thực hiện hành động như sau ở phần đánh giá nhà hàng sau khi sử dụng Mã Ưu Đãi tại nhà hàng:

  • 10 điểm thưởng GrabReward khi người dùng đánh giá sao cho nhà hàng

  • 30 điểm thưởng GrabReward khi người dùng chia sẻ hình ảnh thực tế của bữa ăn tại nhà hàng

  • 20 điểm thưởng GrabReward khi người dùng chia sẻ chi tiết về trải nghiệm ăn uống tại nhà hàng

 • Điểm GrabRewards được tặng trong chương trình này sẽ không được tính vào việc xác định cấp độ thành viên của người dùng.

 • Grab có quyền đơn phương thay đổi, kéo dài hoặc kết thúc chương trình, hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, hoặc bồi thường dưới hình thức tiền mặt hoặc hình thức khác.

 • Grab có quyền đơn phương thu hồi điểm đã trao, loại bỏ hoặc từ chối bất kỳ đánh giá hay chia sẻ nào được coi là không đủ điều kiện cho chương trình, dù trong các điều khoản và điều kiện này hoặc đã tham gia vào hành vi mà Grab coi là không phù hợp hoặc không chấp nhận được.

 • Quyết định của Grab về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chương trình sẽ là quyết định cuối cùng. Grab sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào từ bạn hoặc yêu cầu của bên thứ ba hoặc tổn thất nào liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, sự sụt giảm lợi nhuận, mất kỳ vọng, phạt, thiệt hại mang tính gián tiếp hoặc thiệt hại tiềm ẩn hoặc bất kỳ yêu cầu liên quan nào của bất kỳ loại nào, bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, của bên thứ ba, hệ quả hoặc thiệt hại khác do hoặc liên quan đến chương trình này.

 • Tất cả điểm GrabRewards phải được sử dụng trong thời hạn quy định. Bất kỳ điểm nào không được sử dụng trước khi hết hạn sẽ bị mất, và không thể yêu cầu bất kỳ thanh toán hoặc bồi thường nào.

 • Trừ khi có quy định khác, tất cả phần thưởng không thể chuyển nhượng và không đổi thành tiền mặt/ hình thức tín dụng nào.