[Grab 2 bánh Toàn quốc] Áp dụng Tỷ lệ chấp nhận và Tỷ lệ hủy thay cho Tỷ lệ hoàn thành từ ngày 07/10/2019

Đối tác vui lòng tham khảo các thông tin cập nhật từ ngày 07/10/2019