[GRABBIKE & GRABFOOD] TÍNH NĂNG “TỰ ĐỘNG CHUYỂN VÙNG HOẠT ĐỘNG”