[Grab 2 Bánh Hà Nội] Cập nhật chương trình thưởng ngọc, áp dụng từ 06/04/2020