[Grab 2 Bánh Khánh Hoà] Cập nhật chương trình thưởng ngọc, áp dụng từ 23/12/2019