[Grab 2 bánh Hà Nội] Chương trình thưởng ngọc đặc biệt, áp dụng từ 15/0 7/2019