[GrabBike Hà Nội] Tiếp tục tạm ngưng hoạt động dịch vụ GrabBike tại Hà Nội từ ngày 16/04/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo