[Grab 2 bánh] Tầm quan trọng của Phiếu Gửi GrabExpress