[Grab 2 bánh TP. HCM, Hà Nội & Đà Nẵng] Triển khai chương trình Hỗ trợ Đối tác thực hiện cách ly y tế tập trung theo yêu cầu của cơ quan chức năng