[GrabFood TP. Hồ Chí Minh] GIAO THỨC ĂN – NHẬN TIỀN THƯỞNG