[GrabCar Hà Nội, Hồ Chí Minh & Đà Nẵng] Chương trình Hỗ trợ Đối tác thực hiện cách ly y tế tập trung theo yêu cầu của cơ quan chức năng