[GrabCar] Cập nhật giao diện tính năng “Tiền thưởng”