[GRABBIKE] TÍNH NĂNG MỚI: “TỰ ĐỘNG CHUYỂN VÙNG HOẠT ĐỘNG”