[Grab 2 bánh TP. HCM] Cập nhật chương trình thưởng ngọc, áp dụng từ 03/08/2020