[Grab 2 bánh] Thông tin cần biết về tỷ lệ chấp nhận và tỷ lệ hủy cuốc xe