[GrabCar HCM-HN-ĐN] Chương Trình Đối Tác Gắn Kết – Cập nhật 07/2020