[Grab 2 bánh] XÁC NHẬN ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN KHI ĐĂNG KÝ GIAO THỨC ĂN

Tôi là đối tác tài xế của Công ty TNHH Grab, Mã số doanh nghiệp 0312650437 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 2 năm 2014, được sửa đổi lần thứ 6 ngày 23 tháng 05 năm 2018 và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của Grab (tùy trường hợp cụ thể) (theo đây được gọi chung là “Grab”). Theo đó, tôi là bên trực tiếp thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa, chuyển phát đồ ăn, thức uống bằng xe gắn máy theo yêu cầu của khách hàng đặt qua ứng dụng di động Grab (“Ứng Dụng Grab”).

Bằng việc điền thông tin vào đường dẫn cho Grab cung cấp, tôi đồng ý ủy quyền, không hủy ngang và vô điều kiện, cho Grab thay mặt và nhân danh tôi, thực hiện công việc sau trên cơ sở không thu phí:

  • Nhận khoản thanh toán từ người dùng Ứng dụng Grab đối với (các) giá trị đơn hàng mà tôi, bằng chi phí của mình, đã thanh toán cho bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ ăn uống được người dùng Ứng dụng Grab đặt thông qua Ứng Dụng Grab (sau đây gọi tắt là “Khoản Thanh Toán”).
  • Tôi, theo đây đồng ý thêm rằng, Grab, sẽ thực hiện việc hoàn trả Khoản Thanh Toán vào ví tài xế do Grab thiết lập trên Ứng Dụng Grab hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mà tôi đã thông báo đến Grab, trừ trường hợp có chỉ định khác đi của tôi bằng văn bản.
  • Tôi, theo đây đồng ý thêm rằng, Grab có quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện phạm vi công việc được nêu tại Giấy Ủy Quyền này khi xét thấy cần thiết.
  • Tôi theo đây, đồng ý thêm rằng, trong trường hợp có bất kỳ nghĩa vụ thuế hoặc nghĩ vụ tài chính dưới bất kỳ hình thứ nào phát sinh (nếu có) từ Khoản Thanh Toán, Grab sẽ có quyền giữ lại, cấn trừ các khoản thuế, nghĩa vụ tài chính đó vào Khoản Thanh Toán trong phạm vi pháp luật cho phép.

Giấy Ủy Quyền này có hiệu kể từ ngày ký và duy trì hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày ký hoặc cho đến khi tôi không còn là đối tác tài xế của Grab, tùy trường hợp nào đến sớm hơn.