[GrabBike HCM] SỰ KIỆN OFFLINE ĐỊNH KỲ VÀO CHỦ NHẬT NGÀY 03/12/2017