[GRAB 2 BÁNH HN] Cập nhật lịch tuyển dụng và đào tạo, áp dụng từ 17/4/2019