[Grab 2 bánh Hà Nội] Cập nhật chương trình thưởng ngọc áp dụng từ 13/07/2020