Grab | Danh sách Đối tác vi phạm Quy chuẩn Đồng phục Grab 2 bánh, tuần 2 & 3, tháng 11/2020