[GrabBike] CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐỐI TÁC CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN