Phòng chống dịch bệnh Covid-19 – Hướng dẫn vệ sinh xe, đồng phục