Phòng chống dịch bệnh Covid-19 – Lưu ý khi hoạt động GrabFood