1. Các dịch vụ GrabCar tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Thành Phố/ Tỉnh
Dịch vụ
Giá cước
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên Giá cước mỗi km tiếp theo Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên)
Hà Nội
GrabCar 4 chỗ 28.473 9.818 442
GrabCar 7 chỗ 33.382 12.764 540
GrabCar Doanh Nghiệp 28.473 10.996 422
GrabCar Economy 26.215 8.935 363
GrabCar Plus 33.578 12.371 520
Tp. Hồ Chí Minh
GrabCar 4 chỗ 28.473 9.818 442
GrabCar 7 chỗ 33.382 12.764 540
GrabCar Doanh Nghiệp 28.473 10.996 422
GrabCar Economy 26.215 8.935 363
GrabCar Plus 33.578 12.371 520