Training

Cách Xử Lý Tình Huống

Trong quá trình hoạt động, Đối Tác sẽ gặp rất nhiều tình huống phát sinh. Do đó, Đối Tác vui lòng xem kỹ video Xử lý tình huống  để hiểu rõ cách xử lý khi Khách Hàng muốn thay đổi lộ trình.

Video: 2 phút