Training

1. Hướng dẫn báo cáo khi Đối tác huỷ cuốc xe

2. Hướng dẫn Đối tác đổi xe tạm thời