Training

Huỷ Cuốc Nếu Khách Không Đến Điểm

Tính năng “Khách Không Đến Điểm” cho phép Đối tác chủ động huỷ cuốc xe nếu khách không đến điểm đón khách mà không ảnh hưởng đến tỉ lệ huỷ cuốc của Đối tác (lưu ý Đối tác phải đến điểm đón, bấm Đến Điểm và chờ trong 5 phút). Quý Đối tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1.  Nguyên Tắc Hoạt Động

2. Cách Sử Dụng

Video: 4 phút