Training

Điểm Đến Mong Muốn

Tính năng mới “Điểm Đến Mong Muốn” hay “Điểm Cá Nhân” cho phép Đối tác chọn một địa điểm và nhận những cuốc xe của hành khách đang muốn đi cùng hướng với mình. Quý Đối Tác vui lòng xem video để hiểu rõ hơn về tính năng: