Training

Điểm Đến Yêu Thích

Tính năng “Điểm Đến Yêu Thích”  cho phép Đối tác nhận những cuốc xe của hành khách đang muốn đi cùng hướng với mình. Quý Đối Tác vui lòng xem kỹ video bên dưới để hiểu rõ:

1. Cách tắt/mở tính năng

2. Cách đánh dấu điểm đến mong muốn

Video: 3 phút