Training

Đối Tác GrabBike 5 Sao

Với mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng văn hoá GrabBike với hình ảnh Đối Tác thân thiện, có hành vi ứng xử CHUYÊN NGHIỆP, AN TOÀN, VĂN MINH TRUNG THỰC. Điều này là một trong những yếu tố quan trọng làm cho Khách Hàng ngày càng yêu mến và sử dụng dịch vụ GrabBike, từ đó, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng thu nhập của Đối Tác.

Đối Tác vui lòng theo dõi video sau đây để hiểu rõ:

1. Văn Hoá GrabBike

Video: 5 phút 

2. 6 Bước phục vụ khách hàng đạt chuẩn 5 sao

Video: 2 phút