Training

Bỏ Trôi Cuốc Nhanh

Tính năng Bỏ Trôi Cuốc Nhanh cho phép Đối Tác bỏ trôi cuốc xe mà không cần chờ 45s trôi qua

*Áp dụng:

* Nguyên Tắc Hoạt Động

* Lưu ý: