Training

Đội Trưởng Tài Năng

Thông tin về chương trình Đội Trưởng Tài Năng – một “đấu trường” trí tuệ, một hoạt động giúp gia tăng thu nhập và một mốc son trong công việc của Đối tác!