[Grab 2 bánh Đà Nẵng] Cập nhật chương trình Thưởng Ngọc, áp dụng từ 29/07/2019