[GRAB 2 BÁNH ĐÀ NẴNG] CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG NGỌC TỪ 07/6/2019