Menu Driver Sign-Up

GrabCar – Điều kiện chung Chương trình Đảm Bảo Doanh Thu GrabCar

Định nghĩa và Các quy định chung trong Chương Trình Đảm Bảo Doanh Thu dành cho tài xế GrabCar :

  •  Doanh thu hợp lệ là tổng số tiền được hệ thống ghi nhận từ những Chuyến xe hoàn thành hợp lệ (không bao  gồm phí cầu đường, ..)
  •  Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ bảo đảm
  • Tỉ lệ chấp nhận chuyến là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type).
  • Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type)
  • Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày bao gồm: tài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy.
  • Tỉ lệ chấp nhận chuyến và tỉ lệ hủy chuyến được tính lũy tiến qua các ngày trong tuần. Và sẽ trở về giá trị là 0 sau 11h30 tối chủ nhật.
  • Nếu là tài xế chạy 2 type thì tỉ lệ chấp nhận chuyến sẽ không giống như hiển thị trên app của tài xế.
  • Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ các chuyến xe của những khách hàng khác nhau (không trùng IMEI) . Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong ngày , nhưng doanh thu chuyến xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là doanh thu hợp lệ để tính Thưởng Đảm Bảo Doanh Thu
  • Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng B 2 lần trong ngày, hệ thống sẽ tính doanh thu chuyến xe hoàn thành đầu tiên vào doanh thu hợp lệ để tính Thưởng Đảm Bảo Doanh Thu, chuyến xe sau tài xế vẫn có thể nhận khách và hoàn thành như bình thường, doanh thu chuyến xe này sẽ không được tính là doanh thu hợp lệ để tính Thưởng Đảm Bảo Doanh Thu.
  • Trung bình sao trong tuần: là được tính trung bình từ các điểm đánh giá (từ 1 – 5 sao) trong tuần của tài xế. Số sao được hiển thị trên ứng dụng của tài xế sẽ không phải là số trung bình sao trong tuần để tính phí Thưởng Đảm Bảo Doanh Thu.