[GrabCar] Bản tin khen thưởng tuần từ 07 đến 13/08/2017

Tham khảo nội dung chi tiết, tiêu chí xét thưởng của chương trình: TẠI ĐÂY