Training

Đội Trưởng Tài Năng GrabCar

Thông tin về chương trình Đội Trưởng Tài Năng – một “đấu trường” trí tuệ, một hoạt động giúp gia tăng thu nhập và một mốc son trong công việc

Tham gia ngay vào đội nhóm để nhận được sự dẫn dắt nhiệt tình từ các Đội trưởng GrabCar