Làm điều lạ thường, sẽ được Grab thưởng

RƯỚC QUÀ PHIM SOUL TỪ  DISNEY•PIXAR ĐỘC QUYỀN CÙNG “THỬ THÁCH 7 NGÀY KHÁC LẠ”

🎄Các “mọt phim” có biết: Soul (Cuộc Sống Nhiệm Màu) – một bom tấn từ nhà Disney và Pixar sắp khuấy động màn ảnh rộng đó nha! Không chỉ là một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú, Soul còn mang theo rất nhiều quà tặng độc quyền cho Khách hàng yêu của Grab khi tham gia Thử Thách 7 Ngày Khác Lạ! 

 

🎁 Thử thách bao dễ, quà lại đặc biệt, chi tiết như sau:

 

💙Tuần đầu tiên từ ngày 14/12 – 20/12:  600 Khách hàng hoàn thành thử thách sẽ nhận được Full Combo Soul, bao gồm 1 vé xem phim + túi tote + 1 móc khoá Soul độc quyền sau khi hoàn tất 5 chuyến GrabBike/GrabCar (tối thiểu 40.000đ) & 5 đơn GrabFood (tối thiểu 50.000đ)

 

💙 900 Khách hàng hoàn thành thử thách trong tuần tiếp theo từ ngày 21/12- 27/12  sẽ có ngay bộ quà tặng gồm 1 vé xem phim + 1 móc khoá Soul độc quyền khi hoàn thành 4 chuyến GrabBike/GrabCar (tối thiểu 40.000đ) & 4 đơn GrabFood (tối thiểu 50.000đ)

 

➡ Nhanh tay vào mục Thử thách/ Challenges trên ứng dụng và chọn Chấp nhận để cùng Grab săn quà độc lạ nha!

 

💚Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ngay những món quà độc quyền “cộp mác” bằng cách đổi điểm GrabRewards tại đây: https://grb.to/SoulRewards

 

(*) Điều khoản và Điều kiện áp dụng. Vui lòng đọc kỹ trong phần Thử Thách “7 ngày lạ thường” trên ứng dụng Grab.

 

       THAM GIA THỬ THÁCH NGAY TẠI ĐÂY

 

 ĐỔI ĐIỂM NGAY TẠI ĐÂY

Nếu bạn chưa có Ví Moca, hãy kích hoạt Ví ngay:

 

CHALLENGE TERM & CONDITION

THỂ LỆ THỬ THÁCH

 

 

 • Name of challenge: DISNEY AND PIXAR’S SOUL “DO SOMETHING OUT OF THE ORDINARY” (the “Challenge”)

 

Tên thử thách: LẠ THƯỜNG CÙNG DISNEY (“Thử Thách”)

 

 

 • Challenge Term: from 14 December 2020 to 20 December 2020

 

Thời Hạn Thử Thách: Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020

 

 

 • Applicable location: Ho Chi Minh and Hanoi city

 

Địa điểm áp dụng: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội

 

 

 • Applicable services: GrabBike, GrabCar, GrabFood

 

Dịch vụ áp dụng: GrabBike, GrabCar, GrabFood

 

 

 • Participants: all clients who have accounts on the Grab App (“Client”)

 

Đối tượng tham gia: Tất cả các khách hàng có tài khoản trên Ứng dụng Grab (“Khách Hàng”)

 

 

 • How to join and get the prizes:

 

Cách thức tham gia và điều kiện nhận thưởng:

 

  1. During the Challenge Term, Client accesses to feature Challenge on Grab App, select “Do Something Out Of The Ordinary” challenge, select “Accept Challenge” to complete  05 GrabBike/ GrabCar orders (minimum value of VND 40,000/ order) and  05 GrabFood orders (minimum value of 50,000VND/ order) choosing cashless payment method.

Trong Thời Hạn Thử Thách, Khách Hàng truy cập vào mục Thử Thách trên Ứng dụng Grab, chọn chương trình “Lạ Thường Cùng Disney”, chọn “Chấp Nhận Thử Thách” để hoàn thành 05 đơn hàng GrabCar/GrabBike (giá trị tối thiểu 40.000 VNĐ/ đơn hàng) 05 đơn hàng GrabFood (giá trị tối thiểu 50.000 VNĐ/ đơn hàng) sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Note/Lưu ý:

 

 • Challenge is only applicable for transactions that do not applied discount voucher or orther promotions. 

 

Thử Thách chỉ áp dụng cho các giao dịch không sử dụng mã ưu đãi hoặc các hình thức khuyến mại khác.

 

 • The value of orders does not include other costs incurred, including but not limited to, delivery fee (for GrabFood order), toll fee, parking fee.

 

Giá trị của các đơn hàng tham gia Thử Thách sẽ không tính các chi phí phát sinh khác, bao gồm nhưng không giới hạn, phí vận chuyển (đối với đơn hàng GrabFood), phí cầu đường, phí gửi xe. 

 

  1. How to get the prize/ Điều kiện nhận thưởng

 

 1. Prize structure/ Cơ cấu giải thưởng
 • For the first 600 Clients complete the Challenge: Each Client shall get 01 canvas bag, 01 hangtag and 01 ticket exclusive of Disney and Pixar’s Soul movie.

Đối với 600 Khách Hàng đầu tiên hoàn thành Thử Thách: Mỗi Khách Hàng sẽ nhận được 01 túi canvas, 01 móc treo hình thú và 01 vé xem phim độc quyền của phim Disney và Pixar’s Soul.

 

 • For the next 900 Clients complete the Challenge: Each Client shall get 01 hangtag and 01 ticket exclusive of Disney and Pixar’s Soul movie.

Đối với 900 Khách Hàng tiếp theo hoàn thành Thử Thách: Mỗi Khách Hàng sẽ nhận được 01 móc treo hình thú và 01 vé xem phim độc quyền của phim Disney và Pixar’s Soul.

 

Note: Grab reserves the right to substitute the prize for another prize of similar value, in circumstances that include unavailability of the original prize, illegality or non-feasibility. Unless otherwise provided, all prizes are non-transferable and non-exchangeable for cash or other form.

Lưu ý: Grab có quyền thay thế các phần thưởng trên bằng các phần thưởng khác có giá trị tương đương, trong trường hợp phần thưởng ban đầu không có sẵn, bất hợp pháp hoặc không khả thi. Trừ khi được quy định khác, tất cả các giải thưởng đều không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc các hình thức khác.

 

 1. Grab system will automatically send code (s) corresponding to the above prize to “My Rewards” section of the winner’s Grab account. The winner (i) enters the code on website https://urbox.vn, provides required information to receive canvas bag and hangtag, (ii) show this code at the cinema to receive movie ticket.

Hệ thống Grab sẽ tự động gửi (các) mã code tương ứng với các phần thưởng nêu trên vào mục “Ưu đãi của tôi” trong tài khoản Grab của người trúng thưởng. Người trúng thưởng (i) nhập mã code vào website https://urbox.vn, điền thông tin theo hướng dẫn để nhận túi canvas và móc treo hình thú, (ii) xuất trình mã code tại rạp chiếu phim để nhận vé xem phim.

 

 

 • Other provisions:

 

Các quy định khác:

 

  1. The Challenge cannot be re-performed after it has been completed or the Challenge Term has expired. Each Challenge is specially designed for one user (determined based on the access displayed on the Grab App), Grab reserves the right to limit accessibility of Client to the Challenge in Grab App.

Thử Thách không thể thực hiện lại sau khi đã hoàn thành hoặc Thời Hạn Thử Thách đã kết thúc. Mỗi Thử Thách chỉ dành cho một Khách Hàng (được xác định dựa trên quyền truy cập hiển thị trên Ứng dụng Grab), Grab có toàn quyền hạn chế quyền truy cập của Khách Hàng vào tính năng Thử Thách trên Ứng dụng Grab.

 

  1. All prizes must be claimed/redeemed within the stipulated deadline announced by Grab. Any prizes not claimed within the time limit may be forfeited or disposed of or donated or otherwise at Grab’s sole discretion or in accordance with applicable laws. Grab will not deal with any claims or compensation related to this situation.

Tất cả các giải thưởng phải được đổi/nhận trong thời hạn được thông báo bởi Grab. Mọi phần thưởng không được đổi/nhận trong thời gian này sẽ được thu hồi hoặc tiêu hủy hoặc quyên góp hoặc hình thức khác theo toàn quyền quyết định của Grab hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. Grab sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trường hợp này.

 

  1. Grab reserves the right to amend and/or alter any part of the whole terms and conditions in relation to this Challenge at any time without giving any prior notice or consent from the Client. These modifications shall be automatically in effect and applied to regulated matter relating to Challenge.

Grab có toàn quyền điều chỉnh và/hoặc thay đổi bất cứ nội dung nào của Thể Lệ Thử Thách này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hoặc nhận được sự đồng ý từ Khách Hàng. Các nội dung được thay đổi này sẽ mặc nhiên có hiệu lực và được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến Thử Thách.

 

  1. Client agree that Grab’s decisions in any matter in relation to the Challenge shall be final and conclusive. All disputes between Grab and Client arising out of or relating to the Challenge (if any) will be resolved according to the process announced by Grab and applied from time to time.

Khách Hàng đồng ý rằng các quyết định của Grab liên quan đến Thử Thách sẽ là quyết định cuối cùng và có hiệu lực áp dụng. Mọi tranh chấp giữa Grab và Khách Hàng phát sinh từ hoặc liên quan đến Thử Thách (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy trình do Grab công bố và áp dụng tại từng thời điểm. 

 

  1. By participating in the Challenge, Clients agree to accept all terms of service regulated by Grab from time to time. Grab shall not be liable for any claims by you or third-party claims or losses related to or arising from Client’s failure to comply with this Challenge Term, Grab regulations or to violate the laws, including but not limited to, loss of profits, expectation loss, indirect, direct losses.

Bằng việc tham gia Thử Thách, Khách Hàng đồng ý chấp nhận toàn bộ các điều khoản sử dụng dịch vụ do Grab quy định tại từng thời điểm. Grab sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng hoặc yêu cầu của bên thứ ba hoặc tổn thất nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Khách Hàng không tuân thủ thể lệ này, quy định của Grab hoặc vi phạm quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn, sự sụt giảm lợi nhuận, mất kỳ vọng, thiệt hại mang tính gián tiếp, trực tiếp.

 

  1. Each prize may have its own terms of use (T&C) are subject to third-party service provider provisions (including the below T&C of movie ticket). Client agrees to comply with these T&C and understand that Grab has no jurisdiction to decide/change T&C and/or responsibility to resolve disputes arising from Client’s failure to comply with these T&C.

Mỗi quà tặng trong Thử Thách này có thể kèm theo các điều khoản sử dụng (ĐKSD) theo quy định riêng của các nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm ĐKSD vé xem phim tại dưới đây). Khách Hàng đồng ý tuân thủ ĐKSD này và hiểu rằng Grab sẽ không có thẩm quyền quyết định/thay đổi ĐKSD và/hoặc có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại phát sinh từ việc Khách Hàng vi phạm ĐKSD đó.