An toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu tại Grab. An toàn trong từng chuyến đi và ngay cả trong phương thức thanh toán.