[Grab 2 bánh Hà Nội] Lịch đào tạo áp dụng từ 15/07/2019