[Grab 2 bánh Đà Nẵng] Cập nhật lịch đào tạo, áp dụng từ 20/07/2019