[GrabCar] Hiểu đúng về điện thoại bị bẻ khóa (jailbreak) khi hoạt động cùng Grab