Menu Driver Sign-Up

[GrabCar-HCM] CT Đảm bảo doanh thu và tăng CT thưởng tuần, áp dụng từ 29/8

1

 Một số thay đổi và điều chỉnh so với chương trình trước:

– Thưởng ngày, khung giờ Bạc đổi từ 12h00-14h00 sang 11h00-13h00

– Thưởng tuần, doanh thu hợp lệ dựa trên doanh thu từ 6h00-23h59

– Thưởng tuần, mốc 3 ngày chỉ dành cho tài có đúng 3 ngày hoạt động (ví dụ xe có 2 tài xế). Nếu tài xế có cuốc phát sinh vào ngày thứ 4, thì sẽ không hợp lệ để thưởng mốc này. Ngày thứ 4 đó phải đạt mốc để được tính vào mốc 4 ngày

1/ Chương trình Đảm Bảo Doanh Thu (ĐBDT)
Các khung giờ đảm bảo doanh thu (ĐBDT) – Doanh thu hợp lệ là doanh thu được phát sinh từ 06h00 đến 23h59 hàng ngày

unnamed

2

unnamed (1)

Trong trường hợp tài xế đạt điều kiện xét thưởng 2 mốc thì sẽ xét thưởng cho tài xế ở mốc thưởng cao nhất.

(*) – Mốc thưởng này chỉ áp dụng cho tài xế hoạt động đúng 3 ngày hoạt động trong tuần.

– Ngày hoạt động hợp lệ của tài xế là ngày có phát sinh ít nhất 1 cuốc xe hoàn thành.

4

 ***LƯU Ý :

  •  Doanh thu hợp lệ là tổng số tiền được hệ thống ghi nhận từ những Chuyến xe hoàn thành hợp lệ (không bao  gồm phí cầu đường, ..)
  •  Thời gian phát sinh cuốc xe là thời gian để tính cuốc xe nằm trong khung giờ bảo đảm
  • Tỉ lệ chấp nhận chuyến là Tổng số chuyến xe được tài xế bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe được hiển thị trên màn hình điện thoại của tài xế trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type).
  • Tỉ lệ hủy chuyến là Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type) / Tổng số chuyến xe mà tài xế đã bấm chấp nhận trong ngày (bao gồm bookings 2 type nếu là tài xế 2 type)
  • Tổng số chuyến xe bị hủy trong ngày bao gồm: tài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy.
  • Tỉ lệ chấp nhận chuyến và tỉ lệ hủy chuyến được tính lũy tiến qua các ngày trong tuần. Và sẽ trở về giá trị là 0 sau 11h30 tối chủ nhật.
  • Nếu là tài xế chạy 2 type thì tỉ lệ chấp nhận chuyến sẽ không giống như hiển thị trên app của tài xế.
  • Doanh thu hợp lệ là doanh thu từ các chuyến xe trong khu vực được phép hoạt động và từ những khách hàng khác nhau (không trùng IMEI). Tài xế có thể chở 1 khách hàng nhiều hơn 1 lần trong ngày , nhưng doanh thu chuyến xe thứ 2 sẽ không được ghi nhận là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD 

Ví dụ: Giả sử tài xế A chở khách hàng B 2 lần trong ngày, hệ thống sẽ tính doanh thu chuyến xe hoàn thành đầu tiên vào doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD, chuyến xe sau tài xế vẫn có thể nhận khách và hoàn thành như bình thường, doanh thu chuyến xe này sẽ không được tính là doanh thu hợp lệ để tính phí KK SDUD.

  • Trung bình sao trong tuần: là được tính trung bình từ các điểm đánh giá (từ 1 – 5 sao) trong tuần của tài xế. Số sao được hiển thị trên ứng dụng của tài xế sẽ không phải là số trung bình sao trong tuần để tính phí KK SDUD.
  • Chuyến xe hoàn thành hợp lệ là những chuyến xe được hoàn thành trong vùng cho phép tính phí KK SDUD của Grab như sau:

unnamed