[GRAB GIAO HÀNG HÀ NỘI] CT THƯỞNG TĂNG TRƯỞNG, ÁP DỤNG TỪ 16/07/2018