[GRAB GIAO HÀNG HCM] CT THƯỞNG TĂNG TRƯỞNG, ÁP DỤNG TỪ 16/07/2018