[GRAB GIAO THỨC ĂN HN] CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG, ÁP DỤNG TỪ 05/09/2018