[GRAB 2 BÁNH] Chương trình THƯỞNG tại các Thành phố MỚI, áp dụng từ 31/5/2019