[GRABBIKE] THÔNG TIN QUAN TRỌNG TỪ BAN ĐIỀU HÀNH GRAB